Mrs (?) Shadrack

Mrs. John Shadrack
     Mrs (?) Shadrack married John N. Shadrach.